Sakae

タイトル:Sakae

作者:大作小夏

名古屋の街を奥から手前(サカエ)に歩いてくる女性と割れるガラスの対比を通して新しいサカエへの変化を表現。

タイトル:遷

作者:井上莉緒

4本の柱を巡る猫を通して、明治・大正・昭和・平成の、時代の変遷を表現する。